Информационни решения за бизнеса през 2019

by Admin
~1 minute
Информационни решения за бизнеса през 2019

ERP решения

Голяма част от успеха на ERP (Enterprise resource planning - система за планиране на ресурси) системите се дължи на подобрената координация между отделите във фирмата и обединяването на отделните информационни системи (маркетингови, счетоводни, складови и други) в единна информационна система. Успешно внедрените ERP системи подобряват също стратегическото планиране и контрол на мениджмънта.

Предимства на ERP системите:

Намаляване на разходите.
ERP системите обединяват бизнес процесите на отделите във фирмата в единна информационна система.
Въвеждането на ERP системи води до намаляване на разходите за инвентаризация;
намалени разходи за производство и маркетинг;
Улесняване на управлението на ежедневните процеси.
Друго предимство на въвеждането на ERP система е улесненото управление на ежедневните процеси.
ERP системите спомагат за изграждането на обединена база данни.
Те предлагат постоянен достъп до актуалните данни, необходими на мениджмънта за вземане на стратегически решения.
Чрез използването на ERP може да се проследят и актуалните разходи за бизнес процесите - подобряване на отчетността;
Подпомагане на стратегическото планиране. ERP системите спомагат планирането и оптимизирането на ресурсите (материални, финансови, човешки и други) като част от стратегическото планиране;
Подобряване на производителността.
Въвеждането на ERP във фирмата води до подобряване на производителността чрез синхронизиране на информацията от различните отдели; бърз и навременен достъп до информация;
Стандартизирани формати за обмен на данни.

CRM решения

От изключително значение за фирмите е да разполагат с инфраструктура, която им дава възможност да функционират ефективно; да определят точните клиенти и да увеличават продажбите си. Много фирми в България ще Ви предложат въвеждане на система за управление на връзките с клиенти - CRM (Customer relationship management), която ще подобри дейността на вашата фирма чрез:

Определяне на покупателните навици на вашите клиенти;
Предвиждане на бъдещите нужди и потребности на клиентите Ви;
Таргетиране на точните клиенти, с точните продукти, на точната цена;
Поставяне на основите за експанзия на вашия бизнес и постигане на целите Ви;
Повишаване на продажбите, както и на удовлетворението на клиентите.

Предимства на CRM системите, които се предлагат:

Подпомагане на маркетинговия отдел в идентифицирането, категоризирането и таргетирането на най-желаните клиенти;
Генериране на списък със заинтересовани потенциални клиенти за отдел Продажби;
Управление на продажбите;
Подобряване структурата на съществуващите процеси за продажби;
Подобряване на връзките с клиенти.
Повишаване на продажбите чрез по-точно предлагане на продукти на тези клиенти, базирано на данни за предишните им покупки.
Идентифициране на нуждите на клиентите чрез разбиране на специфичните им изисквания; Задържане на съществуващите клиенти чрез повишаване на удовлетворението им.

Колкото повече знаете за вашите клиенти, толкова по-лесно е да идентифицирате нови потенциални клиенти и да ги привлечете. Нуждите на клиентите се променят с времето и новите технологии могат да ви помогнат да разберете повече за тях и да гарантират, че всеки в организацията може ефективно да използва наличната информация.