Газификация на биомаса

by Admin
~1 minute

Процесът на термична газификация на биомаса протича в отсъствие на кислород. При протичане на процеса се отделя синтетичен газ. От 1 килограм биомаса може да се получи около 2,5 куб. м генераторен газ, основните горивни компоненти, на който са въглероден окис и водород. Температурата за протичане на процеса е между 200 – 300 о С. При промяна параметрите на горивото процесът на термична газификация на биомаса лесно се променя.

Проектирането на система за газификация е в зависимост от вида на горивото, което ще се използва, както и под каква форма ще се добива енергията. Влажността, плътността, пепелното съдържание и химическият състав на биомасата са факторите, които влияят на термичния процес.

Термична газификация на биомаса се извършва в херметично затворен реактор. Суровината се хомогенизира. При нейното разлагане се получава газ и коксов остатък.

Подготовката на суровината е един от най-важните етапи за обезпечаване производството на газ с желаното качество и количество. За ефективната газификация е необходима относително суха, правилно сортирана биомаса. Тя се сортира съгласно спецификациите и се суши до 15% влажност.

Газгенераторните съоръжения имат следните предимства: съответстват на високите екологични стандарти, имат висока производителност и ниско потребление на енергия, лесна експлоатация. Разработват се пещи за биомаса с различни размери, както и генератори с различно предназначение.

Устройството на газификатор за термична газификация на биомаса е следното: подаващ транспортьор; смесител; хидравлична решетка; газификационна пещ; сепаратор за вода и леки фракции; филтри; вентилатор за високо налягане; газоразпределител; система за почистване на водата. Допълнително оборудване са дробилка, сушилна, смесител при използване на няколко източника на биомаса като суровина.

Съставът на получения при газификацията газ зависи от вида на суровината, окислителя, температурата и налягането при работния процес. Най-голяма ценност представлява среднокалорийният газ, особено синтетичния газ ( основно състоящ се от въглероден окис и водород ). За допълнителна газификация на твърдата фракция е възможно да се добавят в реактора пара или инертни газове. При термична газификация на биомаса енергията за извършването на процесите в реактора се подава отвън. Осигурявайки пълното изгаряне на отпадъците от дървообработващата и селскостопанска дейност газгенератора намалява замърсяването в атмосферата. Чрез него се газифицира твърдото гориво и прави неговото използване лесно и ефективно, било за отоплителни котли, двигатели с вътрешно горене, газови турбини или в химическата промишленост.

Тази технология има предимство, свързано с икономичност, съоръженията и инсталациите са лесни за изграждане и ползване. Основните елементи на тази инсталация са газгенераторът, системата за пречистване и съоръженията за оползотворяване на получения газ.